Algemene Voorwaarden Autorijschool Langedijk (KvK nr. 60946504), geldig vanaf 07-07-2014

Algemene voorwaarden

Autorijschool Langedijk (KvK nr. 60946504), geldig vanaf 07-07-2014 Beste leerling, Hieronder vind je de Algemene voorwaarden van Autorijschool Langedijk. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door Autorijschool Langedijk en door jou als leerling. Weet dat deze er zijn om jou als leerling te beschermen, want niet alleen je plichten staan er in vermeld, maar ook je rechten. Evenals de plichten en rechten van Autorijschool Langedijk. Ben je nog geen 18 jaar dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook belangrijk voor je ouders/wettelijk vertegenwoordiger. Je krijgt de voorwaarden in tweevoud uitgereikt: een exemplaar voor jezelf en het tweede wil ik graag ondertekend door jou én, indien je onder de 18 bent, door je ouders/wettelijk vertegenwoordiger terug.

In onderstaande artikelen lees je regelmatig “de leerling”. Daarmee bedoel ik jou als leerling. En met de “rijschool” wordt Autorijschool Langedijk bedoeld. Wellicht heb je vragen over sommige punten of vind je het lastig te lezen. Laat dit me weten dan nemen we de Algemene voorwaarden samen door. Laat me ook weten als je het ergens niet meer eens bent, vragen hebt of het idee hebt dat je niet juist behandeld wordt. Ik sta altijd open voor jouw vragen en opmerkingen en zal alles eerlijk beantwoorden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels:

1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). 1.2 Het rij(her)examen wordt door de rijschool gereserveerd nadat de pakketkosten volledig zijn betaald en de examenkosten door de leerling aan Autorijschool Langedijk zijn betaald. 1.3 De leerling legt in principe het examen af met de auto waarin rijles wordt gegeven. Alleen in geval van overmacht kan het gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende auto. Dit wordt zo spoedig mogelijk aan de leerling gemeld. 1.4 De rijles, die bestaat uit 60 minuten, moet volledig worden benut door de leerling. De instructeur houdt zich niet bezig met zaken (boodschappen, lange telefoongesprekken) die niets met de les te maken hebben. Eventueel een kleine pauze voor een toiletbezoek gaat in overleg met de leerling. 1.5 De rijschool heeft ten opzichte van de aansprakelijkheid van de leerling een goede bedrijfsverzekering afgesloten. 1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan wegens dringende redenen (ziekte van de instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden) wordt de leerling hiervan zo spoedig mogelijk (telefonisch) op de hoogte gebracht en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo`n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding. De leerling dient telefonisch bereikbaar te zijn zodat de instructeur de boodschap kan doorgeven op de voicemail, whatsapp of sms. Leerling dient dit voor de les te controleren. 1.7 De lesauto is netjes, schoon en onderhouden. In de auto wordt nooit gerookt. 1.8 De rij-instructeur heeft schone handen en is fris, schoon en verzorgd. 1.9 De rijschool houdt zich het recht voor om gemaakte afspraken te vanwege binnengekomen examens. 1.10 De leerling krijgt aan het einde van elke les mondeling informatie over de voortgang die vastgelegd wordt op de leskaart.

ARTIKEL 2. De leerling dient zich te houden aan de volgende regels:

 1. Om lessen te kunnen volgen moet de leerling tenminste 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling altijd een geldig (geen kopie en niet verlopen) legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 2. De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plek, deze wachttijd gaat ten koste van de rijles. Is de leerling er na 10 minuten nog niet, heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen. Dit in verband met gereserveerde tijd.
 3. De leerling mag een rijles afzeggen of verplaatsen, maar moet dit minimaal 24 uur van te voren doen. Doet de leerling dit niet (op tijd) heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
 4. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij dringende redenen, die niet tijdig konden worden gemeld (het overlijden van een naaste of een spoedopname in het ziekenhuis). In deze gevallen geldt dat dit schriftelijk moet worden aangetoond indien de rijschool hierom vraagt.
Geen dringende redenen zijn bijvoorbeeld: zaken die je van te voren vergeet aan te geven, zoals opname ziekenhuis, vakantie, uitvaart en dergelijke.
 1. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Wordt dit verzuimd, heeft de rijschool het recht om lessen stop te zetten en de lesovereenkomst te beëindigen.
 2. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
 3. De leerling heeft schone handen, is fris, schoon en verzorgd.
 4. Eventuele kleine pauzes mogen niet worden gebruikt door de leerling om te roken.
 5. Als de leerling niet of te laat op het examen komt vanwege oorzaken die aan de leerling toe te rekenen zijn of zijn vereiste papieren niet bij zich heeft,draagt de leerling zelf de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
 6. Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, zoals ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft wel het recht om de leerling de kosten van een rijles te berekenen. Dit vanwege de gereserveerde tijd.
 7. De leerling heeft ten alle tijden recht om zijn gegevens (leskaart) in te zien. Gegevens van de leerling zullen nooit worden doorgegeven aan derden. Uitgezonderd voor het aanvragen van het examen.

ARTIKEL 3. Voor de wijze van betalen gelden de volgende voorwaarden:

 1. Losse lessen dienen aan het begin van de les aan de instructeur gepast te worden voldaan.
 2. Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de laatste termijn datum voldaan te zijn. Gebeurt dit niet dan worden de resterende lessen en/of examen stop gezet.
 3. Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaald, dan hanteert de rijschool de volgende procedure: Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing en lessen zullen worden stopgezet tot de betaling is voldaan. Wordt er echter dan nog niet betaald dan ontvang je een herinneringsfactuur van de achterstand. De rijschool zal hiervoor administratiekosten gaan berekenen van €20,50. Mocht de rijschool een incassobureau moeten inschakelen, zijn die kosten voor rekening van de leerling. En heeft de rijschool het recht om de lesovereenkomst te beëindigen.
 4. Indien de leerling een pakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling zal dan nog extra lessen moeten volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Dit gaat altijd in overleg tussen leerling en rij instructeur.
 5. Als de leerling mogelijk sneller toe is aan het praktijk examen zullen de lesuren tot het examen worden benut om te blijven trainen. Er is immers van te voren afgesproken hoeveel lessen er nodig zullen zijn en er is een contract afgesloten en getekend. Heb je toch nog lessen “over” na het behalen van je examen dan heb je recht op restitutie en krijg je na eventuele verrekening het geld op je rekening teruggestort.

ARTIKEL 4. Vrijwaring: als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

4.1 De rijschool kan onder normale omstandigheden de leerling niet aansprakelijk stellen, Autorijschool Langedijk draagt zelf het risico. 4.2 Als de leerling zich in de auto opzettelijk of met grove schuld misdraagt, waardoor er een aanrijding plaats of er wordt een bekeuring verkregen, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de auto of derden. 4.3 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen (bijvoorbeeld medicijnen) die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. Neem bij gebruik van medicijnen contact op met de rijschool. 4.4 De leerling is verplicht te melden of hij/zij een ontzegging heeft van de rijbevoegdheid. Dit kan bijvoorbeeld zijn verkregen als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag in zo'n situatie ook geen lesauto besturen. De leerling kan in zo'n geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële gevolgen zoals boetes en schade veroorzaakt aan derden of aan de lesauto.

ARTIKEL 5. Beëindigen overeenkomst

 1. Bij losse lessen is altijd de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 2 weken.
 2. Een pakket/overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd, tenzij er sprake is van dringende redenen, zoals een ongeval of overlijden.
 3. (zie artikel 2.2.5) De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Wordt dit verzuimd, heeft de rijschool het recht om lessen stop te zetten en de overeenkomst te beëindigen.
 4. Bij ernstige misdragingen zoals seksuele intimidatie, drank en/of drugsgebruik heeft de rijschool het recht om de overeenkomst te beëindigen. Er volgt dan geen restitutie. Aangifte bij de politie volgt altijd bij onder dit punt genoemde zaken.

ARTIKEL 6. Algemene voorwaarden (AV) en bemiddeling en geschillen:

6.1 De AV worden verstrekt bij aangaan van de overeenkomst tussen de leerling en de rijschool en dienen voor aanvang van de lessen getekend bij de rijschool ingeleverd te worden. 6.2 De AV liggen gedeponeerd bij de KvK in Alkmaar. 6.3 Alleen het Nederlands recht is op deze AV van toepassing 6.4 Bij een geschil tussen rijschool en leerling zal altijd getracht worden om er samen uit te komen. Bij minderjarige leerlingen zal het geschil met de ouders worden besproken en afgehandeld, eventueel met een onafhankelijke derde. 6.5 De leerling kan, als de in lid 6.4 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, het geschil aanhangig maken bij: De rechtswinkel in Alkmaar, waarbij men vaak kosteloos advies krijgt (T) 0900-2000. Of, als de leerling over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kan daar advies gevraagd worden. En eventueel bij de Geschillencommissie Rijopleidingen van de Stichting Geschillencommissies (T) 070-310 53 10.

Algemene voorwaarden

[printfriendly]
%d bloggers liken dit: